1. Εισαγωγή

1.1. Η ιστοσελίδα www.barathome.gr (η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, στην Λεωφόρο Κηφισού 102, με Α.Φ.Μ. 094000362, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με ΑΡ. ΓΕΜΗ 251401000, τηλ. 2105384888, email: contact@barathome.gr εφεξής καλούμενη η «Αθηναϊκή». Η πρόσβαση και η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι η Αθηναϊκή αποδίδει μεγάλη σημασία στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι εμπορικές επικοινωνίες της να απευθύνονται μόνο σε ενήλικους και πάντα σύμφωνα με την λελογισμένη κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την λήψη ενημερωτικών δελτίων (π.χ. newsletter) και τυχόν άλλων πληροφοριών (π.χ. προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, events κλπ.) είναι ο χρήστης που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα να έχει συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ο «Χρήστης»).

1.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της. Η Αθηναϊκή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναπροσαρμόζει ή/και να ανανεώνει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό κατάστημα (“Eshop”) που έχει εγκατασταθεί εντός της Ιστοσελίδας, το οποίο ανήκει στην Αθηναϊκή και το διαχειρίζεται, δυνάμει άδειας χρήσης από την Αθηναϊκή, η εταιρεία με την επωνυμία “FOREST VIEW INTERNET & MARKETING MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (η “ForestView”), η οποία είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και συνεργάζεται εμπορικά με την Αθηναϊκή για την πώληση Προϊόντων μέσω του Eshop.

2. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας - Ενημερωτική ενότητα για το σύστημα βαρελίσιας μπίρας “SUB” και για τα βαρέλια μπίρας TORPS 2L.

2.1. H Αθηναϊκή παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με το σύστημα βαρελίσιας μπύρας με το εμπορικό σήμα “SUB” και τα βαρέλια μπύρας TORPS 2L (στο εξής το σύστημα βαρελίσιας μπύρας “SUB” και τα βαρέλια μπύρας TORPS 2L, τα «Προϊόντα»), οι οποίες τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή του Χρήστη και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος. Επισημαίνεται ότι για την αγορά των Προϊόντων μέσω του Eshop, ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό, οι δε όροι που διέπουν τις εν λόγω ηλεκτρονικές αγορές ρυθμίζονται στην ενότητα Όροι Αγοράς των Προϊόντων, τους οποίους ο Χρήστης μπορεί να διαβάσει πατώντας εδώ.

2.2. Περαιτέρω, η Αθηναϊκή δύναται να αποστέλλει newsletters τα οποία θα ενημερώνουν τον Χρήστη για τα νέα προϊόντα, τυχόν προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα Προϊόντα, εφόσον ο Χρήστης εγγραφεί στην οικεία ενότητα της Ιστοσελίδας «Εγγραφείτε στο BARATHOME». Σημειώνεται ότι η εν λόγω εγγραφή απαιτεί την καταχώριση του email του Χρήστη, την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της Αθηναϊκής.

2.3. H Aθηναϊκή στα πλαίσια της καλής πίστης μεριμνά για την ακρίβεια των πληροφοριών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ωστόσο δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για καταχωρίσεις τυχόν πληροφοριών που έγιναν εκ παραδρομής, τυπογραφικά ή/και τεχνικά λάθη και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, όταν αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

H Αθηναϊκή δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής της Ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο, τους σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του υποκειμένου επεξεργασίας των δεδομένων, ο Χρήστης πρέπει να ανατρέξει στην πολιτική απορρήτου και στην πολιτική για τα cookies της Αθηναϊκής.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικαστικών, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων ανήκουν είτε στην Αθηναϊκή είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Heineken είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

4.2. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Αθηναϊκής ή των σημάτων που ανήκουν σε εταιρείες του ομίλου Heineken άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Αθηναϊκής. Ειδικότερα, με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης παρέχεται στον Χρήστη μία μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης δύναται να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Κάθε αναπαραγωγή ή χρήση αντιγράφων που εξυπηρετεί οποιονδήποτε άλλον σκοπό κατά οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η ανακατασκευή, η αποσυμπίληση του κώδικα (εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο), η πώληση, η εκχώρηση, η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης και η μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος που συνδέεται με την Ιστοσελίδα.

5. Περιορισμός ευθύνης Αθηναϊκής - Ανωτέρα Βία

5.1. Η Αθηναϊκή και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Συναφώς, η Αθηναϊκή και οι συνεργάτες της επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στην Ιστοσελίδα βίντεο να

απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Ωστόσο, η Αθηναϊκή ουδεμία ευθύνη έχει για την ορθή και συνεχή λειτουργία της Ιστοσελίδας, την δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης σε αυτήν, τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών, των εικαστικών, των φωτογραφιών, των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών και των τιμών των Προϊόντων και εν γένει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα, την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα. Συναφώς, η Αθηναϊκή δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα. Περαιτέρω, η Αθηναϊκή διατηρεί κάθε δικαίωμα να περιορίσει, αναστείλει ή διακόψει χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Συνεπώς, η Αθηναϊκή ενημερώνει τον Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η προβολή των Προϊόντων παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από την Ιστοσελίδα και το Eshop.

5.2. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ίδια μέσα του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει ορθά και με ακρίβεια τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προβλέπονται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει προϊόντα ζύθου. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Αθηναϊκή, τις εταιρείες του Ομίλου Heineken και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των όρων χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την Αθηναϊκή, με τον τρόπο που προβλέπεται υπό 7.3. κατωτέρω, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η Αθηναϊκή να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

5.3. Επισημαίνεται ότι η Αθηναϊκή δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ των Χρηστών και της ForestView που πραγματοποιούνται μέσω του Eshop. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ForestView ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή την διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop εξαιρουμένης της ευθύνης για την ποιότητα των προϊόντων ή των τυχόν ελαττωμάτων αυτών για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με ή εξαιτίας ή με αφορμή την σύμβασης αγοράς Προϊόντος μέσω του Eshop, o Πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Αθηναϊκή είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email contact@barathome.gr, είτε επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2105384888 (ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 17:00) (Αστική χρέωση).

5.4. Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Ιστοσελίδας και η Αθηναϊκή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και η Αθηναϊκή δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από την Αθηναϊκή και ως εκ τούτου συνιστάται ο Χρήστης να ανατρέξει στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης και η Αθηναϊκή συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση, απαίτηση τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

7. Τελικές διατάξεις

7.1. Οι παρόντες όροι χρήσης δεσμεύουν την Αθηναϊκή και τον Χρήστη. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

7.2. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

7.3. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, ενημέρωση αναφορικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αθηναϊκή είτε i) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@barathome.gr, είτε (ii) με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Αθηναϊκής τηλεφωνικά τις ώρες 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2105384888 (Αστική χρέωση που ακολουθεί τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης του πελάτη).