ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία, καθώς και για τον τρόπο και για τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών, κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

1. Γενικές πληροφορίες

α. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω, 12241, Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

β. Εκτελών την επεξεργασία

Η «

FOREST VIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Internet και Marketing », που εδρεύει στην οδό ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 με ΑΦΜ 997952544 – (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

είναι εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο βαθμό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί:

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό

πρόσωπο είναι αυτό το οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω ονόματος, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή σωματικών χαρακτηριστικών.

Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

Συγκατάθεση: Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε, κατόπιν ενημέρωσης, ελεύθερη, συγκεκριμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια που υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

 

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, η Εταιρεία διασφαλίζει πάντοτε ότι η συγκατάθεση λαμβάνεται με ορθό και νόμιμο τρόπο από τα Υποκείμενα των δεδομένων.

2. Σκοποί επεξεργασίας

 

α. Εκτέλεση των παραγγελιών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού τόπου καθώς και τα στοιχεία παραγγελίας σας προκειμένου να εκτελούμε προσηκόντως τις εκάστοτε παραγγελίες σας, καθώς και να διαχειριζόμαστε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με αυτές (λ.χ. πληρωμές, επιστροφές προϊόντων κτλ.).

β. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας:

Οι πληροφορίες σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργούμε τμήματα, που ομαδοποιούν τους επισκέπτες του

διαδικτυακού μας τόπου και τους καταναλωτές με κοινά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, γένος και περιοχή. Τα τμήματα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας και να αλλάζουμε π.χ. τη σειρά των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σας ή να σας εμφανίζεται μια διαφήμιση η οποία πιστεύουμε ότι είναι του ενδιαφέροντός σας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα σας που έχετε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αν π.χ. συμμετάσχετε σε εταιρικό διαγωνισμό μέσω κοινωνικού δικτύου), εφόσον έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να τα μοιραστεί με εμάς.

γ. Διενέργεια διαγωνισμών/προωθητικών ενεργειών:

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού τόπου και των συνδεδεμένων με αυτόν μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς της Εταιρείας.

δ. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων/ βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών:

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύσουμε προβλήματα στο διακομιστή και να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

ε. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις:

Όταν δεχόμαστε σχετικά εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά.

στ. Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων:

Η Εταιρεία συλλέγει αποδείξεις/τιμολόγια, παραγγελίες αγορών και άλλα οικονομικά αρχεία, κατ’ απαίτηση της φορολογικής νομοθεσίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία αυτή ή μπορεί να προκύψει νομική διαφορά.

ζ. Νομική προστασία της εταιρείας:

Εξασφάλιση της εφαρμογής των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και προστασία των νομικών μας δικαιωμάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρεία σέβεται και τηρεί όλες τις βασικές αρχές της επεξεργασίας που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και η νομοθεσία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία. Επίσης, συλλέγονται μόνο για περιορισμένους, σαφώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται ανωτέρω και η επεξεργασία τους δεν πρέπει να εκφεύγει των σκοπών αυτών. Ακόμη, φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για κάθε σκοπό επεξεργασίας, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και να μην διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι τηρούμε την υποχρέωση διαφάνειας απέναντι στα Υποκείμενα των δεδομένων και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσα άτομα τυχόν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα που συλλέγουμε και είναι εξουσιοδοτημένα να τα επεξεργάζονται, δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους νόμιμους σκοπούς της, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής του σκοπού της επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε εκ νέου, προκειμένου να είστε σε θέση να ασκείτε πλήρως τα δικαιώματά σας.

Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω αρχές πρέπει πάντοτε να μπορεί να αποδεικνύεται εύκολα (αρχή «λογοδοσίας») μέσω της θέσπισης κατάλληλων εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και άλλων μέτρων που μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών προστασίας δεδομένων από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή την Εταιρεία).

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, με ποιο τρόπο και για ποιο χρονικό διάστημα

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

– Πληροφορίες χρηστών:

Όταν εγγράφεστε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προβαίνετε σε παραγγελίες προϊόντων, και/ή συμμετέχετε σε εκστρατείες, κληρώσεις δώρων, διαγωνισμούς, συλλέγουμε ονοματεπώνυμα/επωνυμίες, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου και καταγράφουμε τις απαντήσεις σας σε τυχόν ερωτήσεις. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση της εγγραφής σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τη διαχείριση και εκτέλεση των παραγγελιών σας, την επεξεργασία της συμμετοχής σας σε τυχόν διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες, και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το δώρο σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί και η φυσική σας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για να σας αποσταλούν τα παραγγελθέντα προϊόντα/δώρα/εισιτήρια με το ταχυδρομείο. Όλες οι πληροφορίες εγγραφής σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαγράφονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την τυχόν απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Περαιτέρω, οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στις εκστρατείες, τις κληρώσεις δώρων και τους διαγωνισμούς μας θα διατηρούνται από εμάς για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά από το τέλος του διαγωνισμού. Οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εάν δεν έχετε ενημερωθεί ρητά για τους εν λόγω σκοπούς ή/και δεν έχει ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή σας.

- Πληροφορίες όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία:

Όταν επισκεφτείτε το διαδικτυακό μας τόπο και έχετε μία ερώτηση ή κάποια παρατήρηση, μπορείτε να την υποβάλετε στην Εταιρεία μας με τη συμπλήρωση της, διαθέσιμης στον διαδικτυακό μας τόπο, φόρμας επικοινωνίας. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομα και τη διεύθυνση email σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας/ερώτημά σας/παρατήρησή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε σε σχέση με το ερώτημά σας/αίτημά σας/παρατήρησή σας. Θα προβούμε σε καταχώριση των αιτημάτων σας, των ερωτήσεών σας/ παρατηρήσεών σας και των αντίστοιχων απαντήσεών μας, και τυχόν άλλων ενεργειών για τη διαχείριση του αιτήματός σας/επικοινωνίας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για 6 μήνες μετά από τη διευθέτηση της ερώτησης ή της

καταγγελίας σας ή το κλείσιμο της υπόθεσης ενώπιον δικαστικών, ανακριτικών ή/και οποιωνδήποτε άλλων ελεγκτικών αρχών.

- Οικονομικά στοιχεία:

Η Εταιρεία μας συλλέγει αποδείξεις/τιμολόγια, παραγγελίες αγορών και άλλα ιστορικά οικονομικά αρχεία, για διάστημα από 10 έως 20 χρόνια (αναλόγως του είδους του παραστατικού), κατ’ απαίτηση της φορολογικής νομοθεσίας και για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει νομική διαφορά. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο εντός 6 μηνών.

- Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπου:

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όπως τη διεύθυνση IP σας, ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, την κατηγορία συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης και το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού, τα κλικ και τις προβολές. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή να διαμορφώσουμε ομάδες επισκεπτών του ιστότοπου ή πελατών με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως ηλικιακή ομάδα, φύλο ή περιοχή. Είναι πιθανό να σας προσθέσουμε σε μία από τις κατηγορίες μας. Χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες για την εξατομίκευση του ιστότοπου και, παραδείγματος χάριν, για να αλλάξουμε τη σειρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή του σημείου προβολής ορισμένων προσφορών, ώστε να είναι πιο πιθανό να τις δείτε. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις κατηγορίες για να προβάλλουμε ηλεκτρονικές διαφημίσεις που θεωρούμε ότι είναι σχετικές για εσάς και για να σας αποστείλουμε εμπορικά μηνύματα. Τέλος, καταγράφουμε κάθε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και συλλέγουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη συντήρηση και βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται για μέγιστο διάστημα 14 μηνών.

- Συνδυαστικές πληροφορίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζουμε πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις σας (κλικ και προβολές), τις ρυθμίσεις σας στον διαδικτυακό μας τόπο, τα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών και το ιστορικό επικοινωνίας σας. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε διαφορετικά κανάλια για τη διαχείριση των σχέσεων και το μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε εσάς μέσω e-mail, διαφημιστικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου ή διαδικτυακής διαφήμισης, που μπορεί να περιλαμβάνουν την εξατομίκευση του περιεχομένου και των προσφορών του ιστότοπου, ώστε να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφωνικών κλήσεων και μπορείτε να προβάλετε αντίρρηση στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αυτή, διαβάστε τις επόμενες παραγράφους της παρούσας πολιτικής). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα συνήθως εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 μηνών.

Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων σας συλλέγεται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών, όπως τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης, Java scripts, tags και web beacons. Αυτά τα cookies και οι παρόμοιες τεχνικές απαιτούνται ενίοτε για την αποθήκευση των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, της γλώσσας και της χώρας σας, αλλά μας επιτρέπουν επίσης να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας και να σας προβάλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στον διαδικτυακό μας τόπο ή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κατά περίπτωση, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και πώς τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην ξεχωριστή Πολιτική για τα cookies.

4. Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς, μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα όταν:

α) Η επεξεργασία απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1β’), όπως στην περίπτωση της εκτέλεσης των παραγγελιών σας και της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς.

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες (π.χ. φορολογικές) υποχρεώσεις της (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1γ’ ).

γ) Η επεξεργασία επιβάλλεται από το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να διασφαλίζει την τα δικαιώματά τη και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1στ’).

δ) Η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 α’), όπως στην περίπτωση της χρήσης cookies άλλων κατηγοριών πέρα από τα «αναγκαία» cookies.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 

• Δικαιώματα πρόσβασης και ενημέρωσης (ΓΚΠΔ άρθρα 12 & 15)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, όπως επίσης και το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας και του Υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς προορίζεται η επεξεργασία αυτή, για τη νομική βάση της επεξεργασίας, ποια έννομα συμφέροντα επιδιώκονται, σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα και για πόσο διάστημα διατηρούνται.

• Δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (ΓΚΠΔ άρθρα 16 &17)

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αναλυτικότερα, το Υποκείμενο των δεδομένων της επεξεργασίας, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Επίσης, το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση («δικαίωμα στη λήθη») όπως λ.χ. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή συλλέχθηκαν παράνομα, ή εάν το Υποκείμενο έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεση του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα των Υποκειμένων των δεδομένων χωρίς αναιτιολόγητη καθυστέρηση, με τρόπο εύληπτο και στη γλώσσα που κατανοεί το Υποκείμενο των δεδομένων, κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν το Υποκείμενο ζητήσει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας, ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς. Τούτο σημαίνει ότι:

α. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε κάποια αίτηση, εάν θεωρείται υπερβολική ή προδήλως αβάσιμη (για παράδειγμα, όπου έχουν υποβληθεί επανειλημμένα αιτήματα).

β. Η Εταιρεία δύναται να μην απαντήσει εντός του συνηθισμένου χρονικού πλαισίου του ενός μήνα και να παρατείνει το χρόνο απόκρισης, όπου ένα αίτημα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο, σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 12 του ΓΚΠΔ.

γ. Άλλος λόγος περιορισμού των δικαιωμάτων των Υποκειμένων, όπως αυτό της διαγραφής των δεδομένων, είναι ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται βάσει υποχρέωσης της Εταιρείας που προβλέπεται με νόμο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 18)

Το Υποκείμενο των δεδομένων της επεξεργασίας, δικαιούται να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το Υποκείμενο ζητεί αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) το Υποκείμενο εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνο εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

• Δικαίωμα φορητότητας (ΓΚΠΔ άρθρο 20)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

• Δικαίωμα εναντίωσης (ΓΚΠΔ άρθρο 21)

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν αυτή πραγματοποιείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση για τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

• Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (ΓΚΠΔ άρθρο 22).

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ενημερώσει σχετικά το Υποκείμενο των δεδομένων.

6.Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας, παρατίθενται παραπάνω.

7. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

 

α. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου διαβιβάζουμε τα δεδομένα εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να μας βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Οι εν λόγω αποδέκτες είναι οι εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με την εταιρεία (π.χ. για το σκοπό της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων λόγω κοινής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων) ή άλλοι αξιόπιστοι συνεργάτες. Απαιτούμε από τους συνεργάτες μας - παρόχους υπηρεσιών, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας (π.χ. λογιστές, δικηγόροι), να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτουμε με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις όπως αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο.

β. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Εταιρεία διαθέτει ειδικό τμήμα, το οποίο απαρτίζεται από δικούς της εργαζομένους, εξουσιοδοτημένους να δέχονται διαχειρίζονται τις παραγγελίες των χρηστών μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σας και είναι εξουσιοδοτημένοι να τις επεξεργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείες και να τηρούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

γ. Ακόμη, θα μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους που μας βοηθούν να παρέχουμε τα προϊόντα όπως, εταιρείες που παρέχουν στην Εταιρεία μας υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας μας σε τελικά σημεία πώλησης, για τους σκοπούς της εμπορικής δραστηριότητάς μας.

δ. Ακόμη, θα μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους που έχουν αναλάβει την τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμό και ανάπτυξη του Eshop (digital agency).

ε. Σε περίπτωση που η HEINEKEN πωλήσει σε τρίτους όλα ή τμήμα των στοιχείων ενεργητικού ή των μεριδίων εταιρείας του ομίλου HEINEKEN τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν εκ του νόμου και λόγω ειδικής ή καθολικής διαδοχής στους δικαιοδόχους. Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όταν αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ.

ε. Θα παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστικές, φορολογικές ή άλλες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική διαταγή ή απόφαση.

8. Ασφάλεια δεδομένων

 

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη

καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύουμε με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Εφ’ όσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

9.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών

 

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Για να διαπιστώσουμε την ηλικία σας και για να σας επιτρέψουμε να εισέλθετε στον διαδικτυακό μας τόπο, σας υποβάλλουμε ερώτημα σχετικά με την χρονολογία γέννησής σας. Σας παρακαλούμε να μη μας δίνετε κανένα προσωπικό σας δεδομένο εάν είστε κάτω των 18.

10.Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

11. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

12. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας («DPO»),για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : DPO_ABOffice@heineken.com.

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr). Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)